1397/03/06

. يكشنبه

5/27/2018
کد مطلب : 54495
تاریخ ثبت : 1395/09/03-11:22
قاسمپور :
ایجاد منابع درآمدی مهمترین روش برای کاهش وابستگی به درآمد های نا پایدار

عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: از مهم ترین مسائل شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شده می باشد .
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، غفور قاسم پور با بیان اینکه مهم ترین مسائل شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات ارائه شده می باشد، گفت: شهرداری ها با توجه به خودکفایی مالی می بایست برای تامین بودجه مورد نیاز خود به صورت مستقل کسب درآمد نمایند.
 
وی افزود: برغم اینکه شهرداری ها دارای سیستم بودجه بندی و برنامه ریزی هستند بیشترین سهم درآمدی آنها مربوط به عوارض ساختمانی است؛ بر این اساس درآمد آنها تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی روز می باشد که موجب عدم اجرای برنامه های از پیش تعیین شده در توسعه شهری می شود.
 
وی گفت: انتظارات و خواسته های شهروندان نیز با گسترش ارتباطات و مدرنیزه شدن کلیه امور روز به روز در حال افزایش است و مستلزم توسعه خدمات شهری می باشد، لذا رعایت حقوق شهروندی طلب می نماید که با این پدیده رو به گسترش، سنجیده و با برنامه ریزی برخورد نماییم.
 
قاسم پور با اشاره به رویکرد ایجاد درآمد های پایدار در سال 95 گفت: شهرداری ها باید به سمتی حرکت کنند که وابستگی آنها به درآمد های ناپایدار کاسته شود.
 
غفور قاسم پور گفت: رویکردی که مدیریت شهری کرج در سال 95 به آن اهتمام ورزیده است، حرکت در مسیری است که وابستگی شهرداری را از در آمد های ناپایدار از جمله فروش تراکم و عوارض و جریمه های ماده صد بکاهد و به سمت در آمد های پایدار پیش برود.
 
این مسئول افزود: درآمد شهرداری ها وابستگی شدیدی به ساخت و ساز در سطح شهر دارد از این رو قوانینی جهت بررسی و تصویب در دستور کار قرار دارد تا از وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار بکاهد مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که می تواند به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این خصوص مطرح باشد.
 

زهرا قاسمی

درآمد پایدار
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب

----------
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه خبری مدیریت شهری كرج ) بلامانع است.